anlage-112a-em-anlage-nord-stream-2-stand-05012016

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „IFG: Stiftung Klima- und Umweltschutz

/ 14
PDF herunterladen

           
            
             
            
            1
           
          

N

 

sunadıd - I

WESNS PION Spusya}saq pun Z WESNS PAON Jnejlenusssei] JoßyneLoA :L’dgYy

essgmaßspopp ———

U3P4 PU YRWALSL] UAOSIMZ EUR —
ZA

voßunyeRyCYg zZ 2 } Weang PON ——
Curuopamu WERNS PION ——

f

sniejog /
aNYissnassiam Er:

/
®

5

ejUoJs3
ONVI1S3

suNadıd WESNS

PıoN USpuUSyalsaq op
ue pusyoßlsanaMm yaıs
YONUSNO Z WESNS PION
Jap nejlanussseu |

Au

eissny
vp
VEROALOITTIVOUITTIN

 

sonaweory
puejodg
end nee ng Tr gr
EISSNnY

uapems
N303MHIS

puguiy
GNYINNIE

sumadıq WEIS PAON ANZ [ajjesed pusyaßyom

‘Ja yaeu NN uUoA auljadıdses) :Z WEIAIS PAON

 

N

z WDENS PJON =

|

N
2

USPPOg JOpjemsylalg) USP Y9ıNnp S}noy Jap puejssßunueig
Jojjenyye pun eL0z Burdoos pugyg #Jnoy yslejßusn :Zz’gqV

 

1)

ı
IR

(N4 'g’Z) uSPIQyag uon yosuny\
wop JysuUds}us zZ WEaNS PION UOA
snoy Op Bunjspung S1eYleJs Sıq

aumadıd WEINS PAON Jap MW Bunjepung S19Y.1eJS

ui BE: LU THKo Lo ES Mo YA SIE ILo LokoIsa Tot To Me It-Ic- JH Ta WEHT oT) IE: ITe

 

z WDANS PION

DR
I
3

}Beuueog Bunjlajs}ssjuejd ANZ jejjeied usp.Jom sYluyssgesßunueid Spıag -
(sBejuesßuejduesen '|yosuls) Ssseilpue] —
pun (ssnajyssy2joy\ ANZ SIq) 9sse1}99S -

:(Jogle1}9qzjoeuseßuls-

uSBIyunynZz Yoınp asseupue7 BunJynyuo- 466 "usp4oysqyse-

UoA uSNSYBIPUEISNZ aysılpaıyasiıs}un pun USNSyYUSyonag Sysılpaıyasiesjun
USYIINUSSOM WI) YOILSPIOHS SYluyssgesßunueid !amz uı Bunjleyny —

INPINNSSBUNNS[UIO-| opusysjsaq
aıp ul Bunpulquıg ANZ sIq UJSPUOS 'sBejuesßuejdwesen Jep Iaq asnajyasysjoyN
InzZ sıq ınu Jysıu Me’q Z WEANS PION Jueld | WEEANS PIoN NZ Zyesusßen wu] -

usßbunyaIssniysasuy pun aßejuesßugydweses ‘BunyaT

mt: BLoJUCHET@ pl JUL K-JUE-] SL- SITE TSRTEN-IRT-Y WG o]UT a BEL-JIT-To1=JURToY\

 

zZ WDeNS Pıon

\

|

/
4

ın

 

puejyosjnaq
(y-jy3 5 “ sulodıq Z WENNS PAON Sıp any uoßunIynyusjnoy SANeulsyvy :g'gqy

6002 ZL’LZ won | WERNS PION zer aa ERST TZ
ssniyasagsBungjajsjsajuejd OR oe N Br
:nzıaly ayaıs) NN x x Be K

uSpslyosoßsne

(snwsuno | sop usßuejog

yw USpyl}UOY NZ yolızyesnz)

Spilyuoy JaySiydeyydmun

u»BaMm pun Jsqjos |osuj

Jap ne Hayysııbowepuejluy
sıaßuew Spınm wopasN <

uspaıyosaßsne

SUULNSPEY Sjla})sBbug

uoßam | ASN !aq uoyas

op.ınm (Yosqn7 ypeu pun

y90}soy yseu usYnoy) usßny
uon yoısom Bunpueluy <

 

De] 017 ER BIT ETF TETTTWSJTKOXSE EZ: N RLSTLITTe Tee MAKER) FIN

uswwoy uU9uoNdosßunpuejuy Spusgqlajq4aA SIY

 

DR.
zuIDeNS PION
5

w

 

USPPog WI Say anıyeinwny Ssıamuaysıow
—- neg uw }Jsı PunJßusjpy we syaedpumy
SJOUSYO AN} ZUSHOG Jap Bunysjsßunpuiqguezjen -

suadıd WEANS
PJON Jop yw Buniynyjajlesed Spusyaßyam
Yys1BoW.IS USPPOg USP YSınp S1noy -

yls}soß.Jon Jsay ulwan

pun molsıA U9SuUoNdospuejuy Aw USppog

JOpjeMmsS1lg USP YSAınp aynoy Sp Spınm ELOZ
ul zZ WENNS PJON An} BUIdoag sap uswyey W| —

:uoppog
JOPJeMmsJI81H USP Y9ınp Bunsynyus)noy

 

USPPOG USP YSAınp 8Jnoy - z weaus

mon MET] VOR WUT Wege

!
Dun UROLVaRLUrGURDEN seo

(sung) TaNyTvgO velumsapuotssenseten u uasn yaysıiy
5,040

USSAORLON UNI NUNG N)
Vogue nor h
S
6

Z

 

uoÄnY / ueaynyy Jeqn Synoy :g’gqv

     
 

(usßunyajses

pun usßunysjlaysßunuuedsysoH) usA1NPINASeA U]

USBIWLIOJUSIUN USPUSYSISIA NZ [ejjeled
pusßaimisqn S10yYsUo uUSBUNNSISSNIYUOSUY -

wuepyIyJUoy ueiynyy
suUsJeH SEP yaısopJou Sbejuesßuejdwesens
Jap Bunyy21uug pun Bunpuejuy —

-ueaynyy / uaßny ısqn BuniynjJus)noy

 

nzuiy Bunpuejuy A9pP y9Iaıag WI Pun SJOUSyO

A ESJOTESPTRDUTTETSTODN WET JOJEL-JEK-] OH TESJ WER] OKEJWTETLETTED" MELSAD TAT

DA

zWUDENS PION ss
7

pm ynıdaß Binsmuspue yoyysılbeinsnwney Sıp ssep 'Isı JISIsSBLSySIS Bunjjejsjssjueid
yoınp |Iom ‘Ion uoßel| HOM F ZIeS | 'sqaw GL $ yoeu JysızıoN In} USßUNZIeSSneLI0oN —

usyasoß.Jon yaızYosaß Eyysıbowsjysızien -

A0Y PL IN LS WATAN DIHT SL SIOONM SL 8 uelynynzySınp yaılzyespuniß AON -

USPISYISIEJUN Ssse.1]o9S
pun 9sseu}pue7 usyosimz BUunjje}s}sejuejd Jop ul Bunpjigsyiuyosqy Bojeue jjos Bunynid -

puis uSssolyosoßge

9,L0Z Opu3g }sı8 BunynıduswueieN pun Bunyonsisjunsyoyys1BeinsA-000Z-ein}eN

om 'Bıpusmjou (ulwqnT ‘MmoAalA 'ueiynyy) uS}Uellerseunpueluy SPUSWWOY JyveNog ul Y2ou
jap ajje IN, (OSse.}pue7 pun -89S ın} sılemel) AOY SEUIS HEyysINopIouZ(-}ysIN) Jep Bunieiy -

ıLoJpLoJ&t-ToWoJ5TaR1-J)? Bu ToPTolst-To zz] el u RE JoHIEKRISI RE

TE TEST KorS HIRTEN TEBTTET- TORTE TOTTEIT N) E= Ta

 

N

|

z WDSNS PION ——

/
8

USSSE]| US[IEUNSA USIYEHSASÄUNJSISISSJUEIF WI IOSSOA
Syeyssjle}sg USySILOP.JOHS JOp punißjne ysıs pun puls gLOZ A-N
d371-3 wop mzq G002 A-WN 437 WI uSBUNBSNSa | usyosiulsuejdsspue|
USYSIIPUIAJSA UOA PueIsusßag) JydIu UlyaUyo gıp 'sSZiNnyassjsIigss
usyosıedoing sep spyedsy yy1.49q Bunyn.udpiyuoy dep Pundısmuss Joq -
sYsıqaßsyeysquon
uSpusysa1ds}us Jap qeyJsgyne usßunueldsßunyeT
189 SLOZ A-N d3T-3 sOp usbunJg4y21g113 op punußjne -

(L dSN Hu Bunjopung ‘uszynusne Jewido wney
uSpusglalqleA SpınM Z dSN) USPPOg JOpjemsyeig Wwı USßUNNS
jsıqaßsyeysqloN usuneyy wı BunyomUg usysılydesje} op uoßem -
Jemz pun uSBUNNST SYOIqaBSsyeysgJoN Jeuleyy
Jspusyss4dsus qiey4sgyne Buniynysßunyg7 aus ıny yone yıß soıq -
USUUSYIS SPIJUOY uSyssusueldsspue| uSjjaLIlsJeW Sulay
ussse| GLOZ A-W d3T-3 9P pun G002 A-IN d371 Spusyaß jjenpe sog - us9ppog
WOIUIUISJSP Pue AODIEMSH94D
ue USEyLEAEBSH Slp Yoınp Puls uIWANT pun molely SYyundapuejuy — 9SSEI995

EI Ele SV DEAGIER ES] ET BE-JNt-Te

 

N EITL FETT Nor EGITERIENTEIFENFTIFLTETEIN)

N

|

z WDENS DION =

N
9

Di

usßuny.umsny uoßlLInelgJoAB
Jeß ı9po usysılyoJsqN Suloy Jey Jnellsnussse,]| Joßinospue] -

uU9PPO
YEIuIWISISP Pue Jopje as =
Ue uSNSyuUsqaßsg Sıp Yoınp puls InJyNn.4ssBunNF]UlO | opusys}soq Ä
ul spundaepuıquıg pun umugqn7 pun moseıA Sptundspueluy - 9SSEN)PUET

3yadsy JsJueasje4sßunyamagq

YalqJoqn — AOY SaUIa NOYYSILIBPJOHZ(-IySIN)

 

z WDENS PION &

niN
10

Zur nächsten Seite