Umweltinformationsgesetz Bremen (BremUIG) (Bremen)

Link zum Gesetzestext:
Gesetzestext: Umweltinformationsgesetz Bremen (BremUIG) (Bremen)
Trat in Kraft am:
25. November 2005